mailform sitemap home
select your language
Kalotaszeg


"Kevesen tudják"

hogy a mai Kalotaszeg már csak utolsó keleti maradványa annak a Kalota nevû nagy területnek, mely a középkorban a Berettyótól a Sebes-Körös forrásvidékéig ezt a nevet viselte !! - írta Kelemen Lajos Kalotaszeg történelmi és mûemlékei címû tanulmányának bevezetõ soraiban fél évszázaddal ezelõtt. Budapesttõl alig 350 km-re fekvõ vegyes nemzetiségû vidék ideális kirándulóhely rendkívül gazdag természeti szépségeivel - Európa legszebb barlangjaival, vízesésekkel, többmillió éves kövületekkel - , jellegzetes négyfiatornyos templomaival, mûemlékeivel. A Gyalui-havasok, Bihar komor hegyei és a szelídebb Meszes határolja nyugat felé azt a dombos fennsíkot, melynek északnyugatra az almási Dezsõ-vár, nyugatra Sebes-vár és délre Léta vára félhold formájában övezi a központi fekvésu Gyalu várát.Ennek a négy várnak ölén van Kalotaszeg magva, de Kolozsvártól északra és keletre is találunk olyan falvakat, melyeknek építészete, holt és élõ hagyományai - egy vagy több ponton - a törzzsel rokonságot mutatnak.

Éghajlat :

Erdélyre a kiegyensúlyozott, mérsékelt kontinentális éghajlat jellemzõ. Gyakoriak az Atlanti-óceán felõl érkezõ esõt hozó frontok. Néha meleg mediterrán és hideg sarki áramlatok okoznak hirtelen fellépõ idõjárásváltozást. Minthogy a környéken a legmagasabb hegygerinc magassága eléri az 1800 m-t, a hegyesebb részen az éghajlat hegyvidéki, ami azt jelenti, hogy a hõmérséklet és a csapadék elsõsorban a tengerszint feletti magasság függvénye.

A hõmérséklet évi átlaga a magasabb hegyekben alig 2°C-t jelent, de sehol sem haladja meg a 2-10°C határait. Januárban az átlag -9 és -12°C között van, júliusban 8 és 16°C között változik. A fagymentes napok száma 100 és 180, arányosan fordítva a magassággal. A trópusi napok (30°C feletti maximummal) ismeretlenek, de a hõmérséklet a 25°-ot is csak az év pár napján éri el, jobbára 1000 m alatt. Az elsõ fagyok október 1. elõtt, az utolsók máius 1. körül következnek be, a napi ingadozások 20° alatt maradnakegész évben. A tavasz késõn köszönt be, de az õsz aránylag sokáig tart, ami annak tulajdonítható, hogy mind a felmelegedés, mind a lehûlés alulról felfelé indul el. Az alacsonyabb medencékben és folyóvölgyekben ismert a hõmérsékleti inverzió jelensége (magasabb helyeken magasabb a hõmérséklet és fordítva). A völgyekben a tartós ködók késleltetik a tavaszt és gyorsítják a tél kezdetét.

Még érdekesebb ez a hegyekben, ahol emiatt jelentõs a nappali felmelegedés és lehetõvé teszi a korai napozást.A csapadékmennyiség igen magas, maximális értékei a hegycsúcsokon meghaladják az évi 1400 mm-t, ami a Kárpátok 2000 m-t meghaladó részein tapasztalható értékekkel ér fel. Ezt a jelenséget a nyugatról jövõ áramlatoknak a hegyekkel való elsõ találkozásával lehet megmagyarázni. A csapadék a hegységek területén 1000 mm fölött van, lejebb 700 körül. Az évi csapadékmennyiség elosztása aránytalan, egy átlag 1000 m-en fekvõ helyen, decemberben 120 mm-el éri el a maximumot, de június-augusztusban (csökkenõ irányzattal ugyan), nem csökken 100 mm alá. A minimális értékek áprilisban és októberben 60 mm kürül alakulnak. A csapadékos napok száma átlagosan 150, amibõl a havazásoké 60 és 30 nap között változik, a magasság ftiggvényében, míg a hóréteg tartóssága az ideális 1200 m t.sz.f. szint magasságban is 130 nap körül van. Vastagsága itt átlag 30-40 cm (pl. Biharfiireden) A napsugárzás tartama 1500 és 1750 óra évente, míg a borult napok átlaga: 6/10-7/10 arányt képez, az összes napokhoz viszonyítva. A szél iránya hangsúlyozottan nyugati, ettõl 10%-os eltérés csak déli területeken tapasztalható, ahol ez délnyugati irányú is.

Ugyanilyen mértékû az eltérés az északi területeken is, ahol ez északnyugati irányú. Jellemzõ a hegygerinc mögötti területek védettsége, pl. az Aranyos alsó folyásánál, ahol ez 60%-os nyugalmat jelent, míg a szélerõsség a nagy csúcsokon a 25-30 km/h-t is meghaladja. A szél erõssége az alacsonyabb vidékeken átlagosan nem éri el az óránkénti 15 km-t. Az Aranyos-völgy alsó szakaszának a jellegzetessége a meleg, száraz fõn elõfordulása, ami onnan ered, hogy a kicsapódott páratartalmú levegõ a gerincvonulaton áthaladva újra felmelegszik, lezúdul az alacsonyabb medencékbe, száraz, meleg levegõt, illetve szelet eredményezve.

Hasonló jelenség következményeként a híresebb sítelepek, így pl. Biharftireden, a vlegyászai menedékháznál, vagy a Nagy- Bihar keleti lejtóin kiépítetlenül is eszményi körülményeket biztosítanak. A zárt medencék jellegzetességei közt említjük meg a gyakori éjszakai ködöt. Különösen a pádisi körülzárt fennsíkon, gyakoriak a víznyelõk, a dolinák, amelyek mélyén láthatatlan tavak vannak: párájuk estére a mezõ síkjára jut, a hidegebb levegõ kicsapódik, alacsony, elnyújtott ködfoltokat képezve. Reggel a harmatnál sokkal gyorsabban, eloszlik a köd.

Egy másik különös éghajlati jelenség a már említett hõmérsékleti inverzió, vagyis a hõmérséklet és a tengerszint feletti magasság fordított arányának a felborulása. Sokszor - különösen télen; a magas hegycsúcsokon az erõs napsugárzás kihangsúlyozott meleg övet képez, míg a völgyekbe beszorult ködös hideg megõrzi az éjszakai fagyokat, épp ezért az ilyen helyeken a hõmérséklet alacsony és zord marad a nap folyamán is. Eldugottabb völgyekben májusban jeges sziklákat, hófoltokat is találunk. Ennek elõnyeit külónösen a téli sportolók , kedvelõi használják ki, de a jelenség jól megfigyelhetõ a növényzeten is, a fenyõk épp az alacsonyabb völgyekben alkotnak zárt foltokat, míg a lombhullató fák sok helyen feljutnak a magasabb csúcsokra is.

Növényvilág :

A vidék legjellegzetesebb és legszebb növényeit a tisz-tások és kaszálók változatos virágmezõin találjuk. Ezek szí-neikkel és illatukkal külánösen júliusban kápráztatják el és bódítják el a természet rajongóit. A leghíresebbek a Jád- és Dregán-, továbbá az Aranyos völgye, a Kõház tisztása és a Flóra-rét a Galbena völgyébenA hegység jellegzetes növényvilág ritkaságnak számító virágok sorolhatók: a lombhullató erdõk, nedves patakpartok napraforgószerû virága a Teleki-virág (Telekia speciosa); a fenyves övezet és néha az alhavasi táj dísze: az alhavasi árvácska (Viola declinata) kékeslila virágával és a pompás sárga színû kereklevelû aranyvirág (Chrysanthe-mum rotundifolium), amely a margarétára hasonlít, végül, a Fehér-köveken még megtalálható a pompás tárnics (Gentia-num clusü), egy azúrkék színû harangvirág.

Ugyancsak a Bihar-Vlegyásza jellegzetességei a bennszülött (endemikus jellegû), csak itt található növénykülü-legességek, mint a Jád völgyét illatával betöltõ Jósika-orgona (Syringa Josikaea), a mészkõsziklák élénk lila, illatos Joó-ibolyája (Viola Joói Janka), a verespataki kertekben dísznövényként is megtalálható Janka-liliom (Lilium Jan-kae), amelynek sárga szirmai közül narancsszínû portokok kandikálnak ki.

A vidék ritkaságai és jellegzetességei még: az apró, szõrös pártájú, élénk kék színû sisakvirág (Aconitum callibo-tryon), az aranysárga díszes hölgymál (Hieracium bifidum biharikum) - a sziklarepedések dísze, a csüngõ nyaláb-csengõke (Edraianthous kitaibelli) és végül a kéküstökû csormolya egyik különlegessége, a

Állatvilág :

Ha a növényvilág tagozódása szigorúan alkalmazkodik a magassági szintek által kialakított hõmérséklet- és csapadékelosztás függvényeként kialakuló zónákhoz, addig az állatvilágban ez csak elvben érvényes, nagyobb eltéréseket, illetve szórásokat találunk.

A fõbb emlõs állatok fõleg az erdõkben élnek: így ritkán a medve (Ursus arctos), a farkas (Canis lupus), a róka (Vulpes vulpes), a vaddisznó (Sus scrofa), az õz (Capreolus capre-olus), a nyúl (Lepus europeus), továbbá a ritkábbak közül az erdei nyuszt (Martes martes), a galléros egér (Apodemus tauricus), a mókus (Sciurus vulgaris), a hiúz (Lynx lynx), a pele (Glis glis) és különösen a mogyoró-pele (Muscardinus avellanarius).

Az erdei szárnyasok, illetve madarak közül: az ökörszem (Troglodytes troglodytes), a süketfajd (Tetrao urogallus), a gatyás-kuvik (Aegolius fenereus), a varjú (Corvus corax), a kis keresztcsõrû (Lorcis curvirostra), a fenyõszajkó (Nucifraga caryocatactes), az erdei cinege (Parus ster), a fakopáncs (Picoides tridactylus), a csíz (Carduelis spinus), a szürke beg (Prunella modularis), a galléros rigó (Turdus torquatus) gyakoribbak az erdõben, beleértve a lucfenyveseket is.

A hüllõk közül elõfordul: a keresztes vipera (Vipera berus), fõleg a Dregán-völgy felsõ részén és a sziklás, elhagyott bérceken, a hegyi gyík (Lacerta temporaris), a hegyi csiga (Triturus alpestris).

A havasalji övezetekben a legjelentõsebbek: a jószemû és kitûnõ repülõ fakókeselyû (Aegypius monahus), a szirti sas (Aquila chrysaötos), a holló (Corvus corax), a rozsdafark (Phoenicurus ochruros), a fogoly (Perdix perdix), a havasi pinty (Montifringilla nivalis) stb. A vizekben élõ halak közül a legmagasabb helyeken él a pisztráng (Salmo trutta), ez uralja a hegyi patakokat, lefelé jövet következnek a pér típusúak (Thymallus thymallus), majd a paducfélék (Chondrostoma nasus).

A Bihar-Vlegyásza barlangjai régi idõk tanújaként õrizték meg a több mint 10 000 éves barlangi medve (Ursus spelaeus) csontjait. Gazdag leletek találhatók az oncsászai barlangban.
A Szkerisórai jegesbarlangban - ma már itt nem élõ - zergecsontokat is találtak. A közeli kisebb barlangokban az ugyancsak rég kihalt jávorszarvas és õsbölény csontjaira is rábukkantak.

Tudósoknak és szakembereknek :

mint például fenyképezok, filmezok, arheologusok, geologusok, biologusok és mások,
figyelem ! mert ez a hely szuper jó tanulmányaik bõvitéséhez.

Idegenvezetõket biztosítunk :

  • mindenféle fajta túrára vagy turisztikai programra
  • bármikor,egy vagy tobb személynek, nagyobb csoportoknak és családoknak.
  • kulonleges témáju
  • ha szeretne mászkálni, alpinismust, ballangászni, vagy akár más sportot.
  • angolul,németul,franciaul,magyarul vagy románul is beszélunk

Szervezett Túrákra

kérjenek tájékoztatást és reklámpapírt
  • Szukséges felszerelés
  • Kissebb folklor fesztiválokra
  • Egyéb tourista informaciókat

Info és rendelés: Eldorado kemping recepcioján, tel. no. (+40) 0264-371688DYR Online - Directorul tau web cu transfer de page rank director web, catalog firme, anunturi, stiri Inscrie-te in TOP !

Cazare Gilau   Promovare Web   Webconnect   Diand